FluRaport – Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy – Marzec – Tydzień 1
11 marca 2018
FluRaport – Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy – Marzec – Tydzień 3
23 marca 2018

Katowice, dnia 12.03.2018 r.

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych działając na podstawie § 27 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 14.04.2018 r. o godzinie 1600 w „Hotelu Gołębiewski” w Wiśle przy Al. Ks. Bp. Bursche 3. Zgodnie z § 24 Statutu – w przypadku braku kworum, (co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych), w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu tj. 30 minut później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Zgodnie z § 15 Statutu – członek zwyczajny będący uczestnikiem Zjazdu PSPE ma obowiązek uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest nieodpłatna. Zebranie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków przez Prezesa – dr n. med. Mirosławę Malara.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Wybór prezydium zebrania.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Redakcji Biuletynu „Pielęgniarka Epidemiologiczna”.
 9. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
 10. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 11. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 13. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.
 15. Przedstawienie proponowanego programu działalności Stowarzyszenia na 2018 rok.
 16. Dyskusja i zatwierdzenie programu działalności Stowarzyszenia na 2018 rok.
 17. Przedstawienie projektu budżetu Stowarzyszenia na 2018 rok.
 18. Dyskusja i uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2018 rok.
 19. Wolne wnioski i dyskusja.
 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.

Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Prezes
dr n. med. Mirosława Malara

 

Zobacz oryginał pisma »