Spotkanie Edukacyjne Pielęgniarek Epidemiologicznych Regionu Warmińsko Mazurskiego

II OPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWO – NAUKOWA „ZAKAŻENIA POD KONTROLĄ”
18 czerwca 2012
II Konferencja Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubuskiej.
11 października 2012
W dniu 07 września 2012 roku w Olsztynie na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie dobyło się spotkanie szkoleniowe Pielęgniarek Epidemiologicznych Regionu Warmińsko- Mazurskiego, którego organizatorami była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, Komisja ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Koło Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Zamierzeniem spotkania było przeprowadzenie szerokiej debaty oraz uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania :

– Jak zapobiegać zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze opieki medycznej w świetle dyrektywy Unii Europejskiej 2010/ 32/EU z dnia 10.maja 2010 ?
– Jakie są zasady i techniki stosowania bezpiecznych wkłuć obwodowych ?
– Jak postępować w przypadku ekspozycji zawodowej u pracowników ?

Jak podaje literatura w naszym kraju dochodzi rocznie do 37 tyś. ekspozycji zawodowych ostrym sprzętem medycznym, rzeczywista liczba zakłuć może być jednak znacznie większa, gdyż w naszym kraju nie jest precyzyjnie prowadzone monitorowanie ekspozycji zawodowych. Pierwszym krajem, który w 2000 roku ustawowo rozwiązał problem związany z ekspozycją zawodową pracowników służby zdrowia były Stany Zjednoczone Ameryki. Kraje członkowskie Unii Europejskiej nie pozostawały w tyle i w 2005 roku doszło do podpisania rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie promocji zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Kolejnym krokiem było uchwalenie Dyrektywy 2010/32/EU w sprawie zapobiegania zakłuciom ostrym narzędziem w sektorze szpitali i opieki zdrowotne,  którą kraje członkowskie zobowiązały się wdrożyć do 11 maja 2013 roku. Nowe rozporządzenie ma zapobiegać zakłuciom wśród pracowników służby zdrowia, wprowadzić zintegrowane podejście do oceny i zapobiegania ryzyka, podnosić świadomość oraz zintensyfikować szkolenia pracowników, a także wprowadzać odpowiedzialność i procedury postępowania po zdarzeniu niepożądanym. Dyrektywa odnosi się do wszystkich pracowników sektora szpitali i opieki zdrowotnej, również do menadżerów i osób nadzorujących pracę personelu. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia przestrzegania zaleceń przez współpracowników, dostarczenia pracownikom informacji na temat rodzajów ryzyka, istniejących regulacji prawnych, dobrych praktyk w zapobieganiu zdarzeń oraz szkolić pracowników w zakresie polityki i procedur umożliwiających ograniczenie ryzyka w tym prawidłowego używania sprzętu medycznego zawierającego mechanizmy zabezpieczające ostre przedmioty. Pracownicy muszą zgłaszać wszystkie zdarzenia z użyciem igieł, oraz postępować zgodnie z procedurami wewnętrznymi i państwowymi regulacjami prawnymi dotyczących zranienia się ostrym narzędziem. Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi, który uległ zdarzeniu zakłucia  niezbędne badania profilaktyki poekspozycyjnej. Jako kolejny punkt spotkania zostały omówione techniki oraz rodzaje stosowanych wkłuć bezpiecznych. Każda z uczestniczek szkolenia mogła osobiście wykonać wkłucie naczynia obwodowego kaniulą bezpieczną. Tym samym porównać różnicę pomiędzy kaniulą „tradycyjną” ,a nową kaniulą „bezpieczną”. Na warsztatach podjęty został również problem postępowania poekspozycyjnego. Omówione zostały zasady obowiązujące w profilaktyce poekspozycyjnej, postępowanie z miejscem zakłucia oraz rodzaje i częstotliwość wykonywania badań poekspozycyjnego. Omówiono zasady stosowania leczenia chemio profilaktycznego.

Warsztaty były bardzo owocne, utrwaliły zdobytą wiedzę  związaną z postępowaniem poekspozycyjnym, ale przede wszystkim miałyśmy możliwość podzielić się swoimi doświadczeniami. Akcentem kończącym warsztatów edukacyjnych było wręczenie certyfikatów wszystkim uczestnikom spotkania.

Ewa Romankiewicz
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie