Program XXII Zjazdu

Czwartek 25.04.2019
12.oo

Rejestracja uczestników

17.oo

Uroczyste otwarcie Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w ramach XXII Zjazdu PSPE

Wykład inauguracyjny – Zmiany systemowe w ochronie zdrowia – mgr Maria Szymich-Lukosek, Ekspert Ministra Zdrowia i AOTMiT, Doradca Komisji Zdrowia Sejmu RP, Konsultant STOMOZ

19.30

Kolacja

21.oo

Spotkanie koleżeńskie

Piątek 26.04.2019
7.oo – 9.oo Śniadanie
9.oo Prezentacja stoisk firm uczestniczących w Zjeździe
10.oo – 11.20

I sesja – Kontrola Zakażeń Szpitalnych Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Moderator: dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, profesor CMKP, Główny Inspektor Sanitarny

10.oo – 10.25 Szczepienia jako najskuteczniejsza forma profilaktyki personelu medycznego – wciąż niedoceniana – dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
10.25 – 10.50 Czy wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń sprawiły, że szpitale są bezpieczne dla pacjentów i pracującego w nich personelu – lek. Grzegorz Hudzik, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
10.50 – 11.15 Aktualna sytuacja epidemiologiczna i wynikająca z niej potrzeba realizacji zadań przez pracowników ochrony zdrowia – lek. Paweł Abramczyk, Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic
11.15 – 11..20 Dyskusja
11.20 -13.25

II sesja– Choroby zakaźne i zakażenia – współczesne zagrożenia w zdrowiu publicznym

Moderator: płk prof. Leszek Markuszewski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Kierownik Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

11.20 – 11.40 Szarlataneria vs EBM – lek. Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny MSWiA
11.40 – 12.oo Implementacja dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach a bezpieczeństwo pielęgniarki – mgr Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
12.oo – 12.20 CPE – jako zagrożenie epidemiologiczne. Nowe sposoby ograniczenia transmisji – mgr Marzena Korbecka-Paczkowska, Dyrektor Schulke Polska
12.20 – 12.40 Rękawice diagnostyczne w zapobieganiu zakażeniom – lek. Sławomir Gondek, Dyrektor Naukowy, Skamex
12.40 – 13.oo Kontrola zakażeń przenoszonych drogą kropelkową ma ogromne znaczenie – mgr Manfred Seidenfaden – Dyrektor Rozwoju Biznesowego Novaerus, Irlandia, tłum. dr Robert Kazimierowicz, Dyrektor Handlowy, Tomed Sp. z o.o.
13.oo – 13.20 Technologia tlenu singletowego jako element walki z zakażeniami szpitalnymi – prof. dr hab. Ryszard Drożdż, Kierownik Zakładu Diagnostyki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UJ Kraków
13.20 – 13.25 Dyskusja
13.30 – 16.oo

Obiad

16.oo – 18.05

III sesja – Kontrola zakażeń nie jedno ma imię

Moderator: dr n. przyr. Grzegorz Ziółkowski, Członek Honorowy PSPE

16.oo – 16.20 Inteligentne bakterie – czy możemy sobie poradzić? – dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw., Kierownik Katedry Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
16.20 – 16.40 Zasady pielęgnacji skóry rąk z uwzględnieniem budowy i funkcji bariery naskórkowej – płk prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek, Klinika Dermatologiczna, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Kierownik Kliniki, Konsultant ds. dermatologii i wenerologii IWSZ
16.40 – 17.oo Nietypowe obszary izolacji drobnoustrojów oraz sposoby na ograniczenie ich transmisji – dr n. med. Justyna Piwowarczyk, Konsultant Naukowy, Medilab Sp. z o.o.
17.oo – 17.20 5 sekretnych korelacji pomiędzy drzewem życia a zdrową skórą w inkontynencji – mgr Beata Stepanow, Dyrektor Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej, Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
17.20 – 17.40 Poprawne oznakowanie opakowań rękawic diagnostycznych, jako środka ochrony osobistej według nowej regulacji europejskiej – Kamila Cyran, Product Manager, Skamex
17.40 – 18.oo Endotoksyny a bezpieczeństwo użytkowania rękawic medycznych – prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda, Kierownik Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
18.oo – 18.05 Dyskusja
18.15 – 19.oo

IV sesja – Debata otwarta z udziałem przedstawicieli Stowarzyszeń, Towarzystw i zaproszonych gości – Przyszłość kontroli zakażeń szpitalnych

Moderator: dr n. med. Mirosława Malara, Prezes PSPE

19.oo

Kolacja

21.oo

Spotkanie koleżeńskie

Sobota 27.04.2019
7.oo – 9.oo

Śniadanie

10.oo – 13.30

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków PSPE

13.30 – 16.oo

Obiad

16.oo – 18.05

V sesja – Zapobieganie HAI szpitalny standard opieki

Moderator: mgr Renata Cieślik-Tarkota, Kierownik Oddziału Epidemiologii, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna w Katowicach

16.oo – 16.20 Clostridioides (Clostridum) difficile w powietrzu, 4 strategie na zatrzymanie tej niebezpiecznej bakterii – dr Robert Kazimierowicz, Dyrektor Handlowy, Tomed Sp. z o.o.
16.20 – 16.40 Edukacja studentów medycyny na temat profilaktyki zakażeń szpitalnych – czy robimy to skutecznie? – dr hab. n. med Dorota Różkiewicz, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
16.40 – 17.oo Mikrobiologiczna kontrola higieny rąk jako ważny element kontroli zakażeń – mgr Wioletta Pracz, Specjalista ds. Epidemiologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
17.oo – 17.20 Odra – choroba, która powróciła – mgr Renata Cieślik-Tarkota, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
17.20 – 17.40 Zasady postępowania wobec kobiety ciężarnej u której rozpoznano lub podejrzewa się odrę – mgr Alina Roszak, Specjalista ds. Epidemiologii, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Romana Ostrzyckiego w Koninie
17.40 – 18.oo Zrozumieć sepsę – dr n. med. Piotr Kłuciński, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice
18.oo-18.05 Dyskusja
19.oo

Kolacja

21.oo

Spotkanie koleżeńskie

Niedziela 28.04.2019
7.oo – 10.oo

Śniadanie

Pobierz Program XXII Zjazdu »

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych działając na podstawie § 27 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 27.04.2019 roku o godzinie 10.00 w „Hotelu Gołębiewski” w Wiśle przy Al. Ks. Bp. Bursche 3.

Zgodnie z § 24 Statutu – w przypadku braku kworum, (co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych), w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu tj.; 30 minut później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Zgodnie z § 15 Statutu – członek zwyczajny ma obowiązek uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest nieodpłatna.

Zebranie w drugim terminie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków przez Prezesa – dr n.med. Mirosławę Malara.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Redakcji Biuletynu „Pielęgniarka Epidemiologiczna”.
 10. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 11. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 12. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 14. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.
 16. Podsumowanie działalności Zarządu V kadencji.
 17. Przedstawienie projektu budżetu Stowarzyszenia na 2019rok.
 18. Dyskusja i uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2019 rok.
 19. Podjecie uchwały w sprawie formy głosowania (tajne, jawne) dotyczącej wyboru władz Stowarzyszenia, zgodnie z § 24 ust.2 Statutu.
 20. Zgłoszenie kandydatur i wybór Prezesa Stowarzyszenia.
 21. Zgłoszenie kandydatur i wybór zastępcy Prezesa Stowarzyszenia.
 22. Zgłoszenie kandydatur i wybór członków Zarządu Stowarzyszenia.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 32 ust.1 Statutu.
 24. Zgłoszenie kandydatów i wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 25. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Stowarzyszenia i przedstawienie proponowanego programu działalności Stowarzyszenia na 2019 rok.
 26. Dyskusja i zatwierdzenie programu działalności Stowarzyszenia na 2019 rok.
 27. Wolne wnioski i dyskusja.
 28. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.

Informacja dla wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo- szkoleniowej w ramach XXII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Ze względów organizacyjnych, lista osób chętnych do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo- szkoleniowej w ramach XXII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, które uregulowały wszystkie konieczne opłaty zostanie zamknięta dnia 1 marca 2019r.

W przypadku dokonania opłaty zjazdowej po 1 marca 2019r zostanie ona zwrócona na konto wpłacającego.

Konto Bankowe:
Bank Polska Kasa Opieki S.A
I Oddział w Katowicach
ul. Chorzowska 1, 40-121 Katowice
nr konta
47 1240 1330 1111 0010 1495 6109
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

 


Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XXII  Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
odbędzie się
w dniach 25-28 kwietnia 2019 roku  w Wiśle.

Tematyka poświęcona będzie różnym aspektom prewencji zakażeń szpitalnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa.

w imieniu Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Prezes
dr n.med. Mirosława Malara

Zgłaszanie prac na Konferencję  Naukowo-Szkoleniową w ramach XXII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

1. Informacje ogólne 
 • Praca musi być zgłoszona w języku polskim.
 • Powinna zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Prace mogą być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną na adres dczechowska@interia.pl
 • Każda zgłoszona praca będzie kwalifikowana do przyjęcia anonimowo, przez trzech niezależnych recenzentów.
 • Prace zgłoszone po terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą lub faksem.
2. Układ 
Praca musi zawierać
 • tytuł (bez skrótów, DUŻYMI LITERAMI)
 • imię i nazwisko autora,
 • nazwę instytucji oraz miejscowość numer telefonu i e-mail
 • powinna obejmować wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski
 • pozycje piśmiennictwa – należy umieszczać zgodnie z kolejnością cytowania ich w tekście
Ostateczny termin nadsyłania prac: 30.01.2019 roku
Informacja dotycząca zakwalifikowania pracy do dnia 28.02.2019 roku
ZAKWALIFIKOWANE PRACE BĘDĄ PUBLIKOWANE W BIULETYNIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH „PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA – INFORMATOR”.
Dodatkowe informacje:
Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu pracy, prelegent jest zobowiązany do przesłania ostatecznej wersji prezentacji do Komitetu Naukowego w terminie do 29.03. 2019 roku w celu przygotowania naukowych materiałów zjazdowych oraz pracy w formie artykułu do publikacji zjazdowym numerze biuletynu.
W celu uniknięcia nieobiektywnego przedstawienia treści, wyników badań w prezentacjach i publikacjach, prosimy wszystkich prelegentów o pisemne potwierdzenie braku konfliktu interesów z firmami. Oświadczenie prosimy przysłać razem z prezentacją.

Informacja Zarządu PSPE

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej w ramach XXII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych zapraszamy do rejestracji.

Do pobrania karta zgłoszenia uczestnika.

Wszystkie firmy zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o bezpośredni kontakt z p. Mirosławą Malara – Prezesem PSPE.

Prośby i uwagi dotyczące zakwaterowania uczestników XXII Zjazdu PSPE prosimy przekazywać korespondencją email bezpośrednio na adres e-mail : mirkamalara@wp.pl