Zakłucia personelu medycznego to codzienność. Eksperci apelują: wprowadźmy minimalny poziom sprzętu bezpiecznego

Projekty aktów prawnych
26 lipca 2019
Apel środowiska pielęgniarskiego do Ministerstwa Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa personelu pielęgniarskiego
4 września 2019

Jak wynika z ogólnopolskiego badania „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” 7 na 10 osób pracujących w zawodzie pielęgniarki podczas swojej pracy zraniło się do 5 razy. Ekspozycja stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia. Pomimo obowiązku zgłaszania zranień, aż 40 proc. personelu tego nie robi. Szansą na odwrócenie zatrważającego trendu jest zmiana standardów akredytacyjnych i wprowadzenie minimalnego poziomu ilościowego bezpiecznego sprzętu w placówce, o co zabiega środowisko pielęgniarskie w apelu przesłanym do Ministerstwa Zdrowia.

 

Bezpieczny sprzęt w każdym szpitalu

Inicjatorem listu do Ministerstwa Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa personelu pielęgniarskiego jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Wraz z organizacjami wspierającymi apel: Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Stowarzyszeniem Epidemiologii Szpitalnej wnoszą o zmianę standardów akredytacyjnych i wprowadzenie minimalnego poziomu sprzętu bezpiecznego w szpitalach.

W związku z faktem, że w polskich placówkach ochrony zdrowia codziennie dochodzi do około 100 zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego, eksperci apelują o ustalenie przez jednostki akredytujące podmioty lecznicze minimalnego wykazu ilościowego i jakościowego sprzętu bezpiecznego, który powinien znajdować się w szpitalu. Jak podkreślają, zastosowanie takiego rozwiązania przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa personelu medycznego i wpłynęłoby na zmniejszenie liczby zakłuć. Środowisko pielęgniarskie sugeruje na początek wprowadzenie 50% poziomu ilościowego sprzętu bezpiecznego, stopniowo go zwiększając, aż do uzyskania 100% takiego wyposażenia w szpitalach. W celu poprawy warunków pracy personelu pielęgniarskiego twórcy apelu mają nadzieję na nawiązanie dialogu pomiędzy różnymi grupami zawodowymi w placówkach zdrowia, dyrekcją i Ministerstwem.

Pamiętajmy, że w kontekście ekspozycji każdego pacjenta należy traktować jako potencjalnie zakażonego. Pośpiech, niewystarczająca liczba personelu pielęgniarskiego, duża liczba pacjentów pod opieką jednej pielęgniarki sprawiają, że o zakłucie, czy zadraśnięcie nietrudno. Charakter pracy personelu pielęgniarskiego sprawia, że wyposażenie szpitali w bezpieczny sprzęt jest koniecznością – mówi Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent

Kwestie bezpieczeństwa wykonywania pracy przez pracowników ochrony zdrowia zostały określone Dyrektywą Rady 2010/32/UE dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami, która została wprowadzona do krajowego porządku prawnego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z dnia 19.06.2013 r. poz. 969). Przeprowadzona analiza dotycząca implementacji Dyrektywy pokazuje, że w kwestii podniesienia komfortu pracy personelu medycznego pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Oprócz zwiększenia poziomu ilościowego sprzętu bezpiecznego, o który wnoszą twórcy apelu, istotna jest także edukacja i zwiększanie świadomości na temat procedur dotyczących rejestracji zakłuć i zranień, zarówno w postaci szkoleń personelu, jak też na etapie kształcenia, a także zastąpienie leków przeznaczonych do iniekcji w opakowaniach szklanych ampułkami plastikowymi oraz popularyzacja stosowania bezpiecznych igieł iniekcyjnych (tradycyjne uważane są za główną przyczynę zranień). Eksperci podkreślają również konieczność wprowadzenia elektronicznej rejestracji zakłuć i zranień, uproszczenie procedury zgłaszania, jak również standaryzację rejestracji, raportowania oraz kontroli systemów zakłuć i zranień sprzętem medycznym, w tym utworzenie Centralnej Bazy danych o zranieniach i zakłuciach. Zatrważające dane z polskich szpitali są dowodem na to, że wspólne działania w kierunku wprowadzenia rozwiązań systemowych są konieczne. Bezpieczna pielęgniarka to bezpieczny pacjent.

W obliczu tak dużej skali problemu same działania edukacyjne to za mało. Potrzebujemy rozwiązań systemowych, które zwiększą bezpieczeństwo personelu pielęgniarskiego. Bardzo ważne jest zapewnienie każdemu pracownikowi placówek ochrony zdrowia dostępu do bezpiecznego sprzętu. Dzięki temu mamy szansę ograniczyć liczbę zakłuć i zranień do minimum, a tym samym wyeliminować stres i strach, które utrudniają wykonywanie codziennych pielęgniarskich obowiązków – tłumaczy Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

 

Zatrważające dane z polskich szpitali

Apel powstał w odpowiedzi na wyniki badania „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”.  Szacuje się, że w Polsce co roku dochodzi do około 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Z danych WHO wynika, że 37 proc. zakażeń WZW typu B, 39 proc. WZW typu C oraz 4,4 proc. HIV rozpoznawanych wśród personelu medycznego jest spowodowanych zakłuciami sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Problemem jest nie tylko częsta liczba zakłuć, ale także niezgłaszanie informacji o ekspozycji i niestosowanie się do odpowiednich procedur. Badanie wykazało, że im dłuższy staż pracy, a tym samym większa świadomość zagrożenia, tym częściej zgłaszane są wypadki zakłuć i zranień – zranienie zgłasza 70% osób powyżej 50 roku życia, w porównaniu do 44% w wieku 22-35 lat.

 

Więcej informacji:
Katarzyna Mąkólska, katarzyna.makolska@procontent.pl, tel. 604 774 138