Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków PSPE

Regulamin
Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

§1

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, zawiadamiając członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
 2. Zawiadomienie zostaje dostarczone wszystkim członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty oraz ogłoszone w widocznym miejscu w lokalu Stowarzyszenia i na stronie internetowej pspe.pl

§2

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:
 • z głosem stanowiącym tzw. czynne i bierne prawo wyborcze – członkowie zwyczajni posiadający członkostwo PSPE zgodnie z § 13 Statutu PSPE
 • z głosem doradczym członkowie wspierający posiadający członkostwo PSPE zgodnie z §18 Statutu PSPE oraz członkowie honorowi posiadający członkostwo PSPE zgodnie z
  § 16 Statutu PSPE

§3

 1. Członkowie Stowarzyszenia przed wejściem na salę obrad są zobowiązani podpisać listę obecności, którą nadzorują osoby upoważnione przez Zarząd.
 2. Po podpisaniu listy obecności, członek zwyczajny Stowarzyszenia otrzymuje „Mandat” z numerem odpowiadającym numerowi z listy obecności, pod którym figuruje

 

§4

 1. O godzinie określonej w zawiadomieniu, Prezes Stowarzyszenia lub zastępca Prezesa, jeżeli Prezes jest nieobecny, stwierdza na podstawie listy obecności ile osób jest obecnych na Zgromadzeniu i podaje tę informację obecnym do wiadomości.
 2. W przypadku gdy obecnych jest co najmniej połowa, Prezes otwiera Zgromadzenie, a jeżeli osób jest mniej, informuje że Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, tj. 30 minut później, bez względu na ilość obecnych.

 

§5

 1. Po otwarciu Zgromadzenia następuje wybór przewodniczącego Zgromadzenia, który stwierdza czy Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i prowadzi Zgromadzenie zgodnie z porządkiem obrad, przepisami Statutu PSPE oraz niniejszym Regulaminem. Przewodniczący udziela głosu osobom zgłaszającym udział w dyskusji w ramach porządku obrad oraz zgłaszającym wnioski formalne związane z toczącym się zgromadzeniem

 

§6

Spośród obecnych na sali członków zwyczajnych, Zgromadzenie wybiera:

 1. Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie trzech osób. Prezydium ze swojego grona wybiera przewodniczącego, sekretarza, członka i podaje tę informacje do wiadomości zgromadzonych. Prezydium sporządza protokół z Walnego Zgromadzenia, który podpisuje Prezydium Walnego Zgromadzenia w pełnym składzie oraz przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 2. Komisję Skrutacyjną w składzie trzech osób. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego, sekretarza, członka i podaje tę informacje do wiadomości zgromadzonych. Komisja dokonuje liczenia głosów oddanych w głosowaniu tajnym i jawnym. Komisja sporządza protokół, w którym zapisuje wyniki poszczególnych głosowań, z podaniem ile osób głosowało, ile głosów zostało oddanych „za”, ile „przeciw” i ile się „wstrzymało”. Protokół podpisuje Komisja w pełnym składzie
 3. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie w składzie trzech osób. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, sekretarza, członka i podaje tę informację do wiadomości zgromadzonych. Komisja zapisuje treść poszczególnych uchwał nadając im numer, podaje wyniki głosowania nad uchwałami i stwierdza czy wobec wyniku głosowania uchwała została podjęta. Komisja zapisuje do protokołu wnioski zgłoszone przez członków Zgromadzenia. Komisja sporządza protokół i podpisuje go w pełnym składzie.
 4. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenia Członków jest sprawozdawczo-wyborcze, Zgromadzenie wybiera Komisję Wyborczą w składzie trzech osób. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, sekretarza, członka i podaje tę informację do wiadomości zgromadzonych. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy przeprowadzenie wyborów: Prezesa, Zastępcy Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

 

Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów – członków zwyczajnych do ww. władz.

Liczba kandydatów jest nieograniczona.

Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie po krótkiej autoprezentacji.

Komisja sporządza listy wyborcze.

W przypadku głosowania jawnego Komisja zlicza głosy, a w przypadku głosowania tajnego przygotowuje karty do głosowania z wykazem kandydatów i rozdaje je członkom uprawnionym do głosowania.

Komisja zbiera głosy do urny i dokonuje ich zliczenia.

Komisja sporządza protokół z wyborów i ogłasza wyniki głosowania. Komisja podpisuje protokół w pełnym składzie.

 

§7

 1. Głosowanie jawne na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się poprzez podniesienie przez członka zwyczajnego Mandatu, a następnie przez przeliczenie głosów przez członków Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Wyborczej, zależnie od rodzaju głosowania.
 2. Głosowanie tajne, które może mieć miejsce przy wyborach Zarządu i Komisji Rewizyjnej, odbywa się przez wrzucenie do urny karty do głosowania.
 3. Głosowanie jawne i tajne może odbywać się również w systemie elektronicznym.

 

§8

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

 

§9

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach określonych w Statucie PSPE.
 2. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PSPE stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego Regulaminu

 

§10

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Statutu PSPE

 

§11

 1. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
został uchwalony Uchwałą Nr 8 z dnia 22-04-2017
Walnego Zgromadzenia Członków
odbytego w dniu 22-04-2017r.
W Wiśle.

 

ZARZĄD

Miroslawa Malara
Małgorzata Sobania
Rita Pawletko
Synowiec Edyta
Giemza Małgorzata