Szanowni Członkowie i Sympatycy

Serdecznie Witamy na stronie

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Pozwólcie Państwo, że przedstawimy się …..

W czerwcu 1998 roku w Mierkach odbyło się Zebranie Założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.
23 grudnia 1998 roku Sąd Wojewódzki w Krakowie, Wydział I Cywilny dokonał wpisu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych z siedzibą w Krakowie do rejestru stowarzyszeń. Terenem działalności  Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
Pierwsze Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków PSPE odbyło się w Krakowie 12 marca 1999 roku.
Na Zjeździe, wybrano władze oraz przyjęto uchwałę programową.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenia zwyczajne – sprawozdawcze odbywają się jeden raz w roku, a sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

Kolejny, już – wyborczy XVIII Zjazd PSPE odbył się w dniach 16 – 19 kwietnia 2015 w Wiśle.
Z członków Stowarzyszenia został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna V Kadencji.
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swych obowiązków, jak również nie uczestniczą w zyskach Stowarzyszenia.
W roku 2017 w kwietniu odbył się Jubileuszowy XX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

XXII Zjazd PSPE, to kolejny zjazd wyborczy, podczas którego został wybrany nowy Prezes, Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

XXII Zjazd PSPE, ze względu na pandemię COVID-19 odbyła się on-line.

Prezesi PSPE

I Kadencja 1999 – 2003
Jolanta Janik
Z – ca Bogumiła Bober

II Kadencja 2003 – 2007
Bogumiła Bober
Z – ca Jolanta Janik/  Mirosława Malara

III Kadencja 2007 – 2011
Mirosława Malara
Z – ca Renata Jakobi

IV Kadencja  2011 – 2015
Mirosława Malara
Z – ca Małgorzata Sobonia

V Kadencja  2015 –  2019
Mirosława Malara
Z-ca Małgorzata Sobania

VI Kadencja  2019 –  2023
Maria Kołatek (Cianciara)
Za – ca Anna Skoczylas – Janke

VII Kadencja 2023
Jolanta Korczyńska
Za – ca Teresa Florczyk

Cele Stowarzyszenia zostały określone w § 9 statutu PSPE.

 1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa epidemiologicznego.
 2. Określenie standardów kształcenia podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
 3. Podejmowanie inicjatyw i promocja skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
 4. Integracja środowiska pielęgniarek epidemiologicznych.
 5. Reprezentowanie interesów grupy pielęgniarek epidemiologicznych.

Cele określone w § 9 statutu Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń, sympozjów, seminariów oraz innych form służących uzupełnieniu wiedzy i wymianie doświadczeń, w związku z pełnieniem funkcji pielęgniarki epidemiologicznej w szpitalu.
 2. Opracowywanie procedur i standardów w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz innych zagadnień związanych z zapewnieniem jakości w szpitalu.
 3. Opiniowanie w zakresie wdrażanych rozwiązań organizacyjnych, oraz technologii i produktów stosowanych w szpitalu.
 4. Opracowanie i opiniowanie programów szkoleń w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych.
 5. Współudział w prowadzeniu badań naukowych obejmujących zagadnienia higieny i epidemiologii.
 6. Opracowanie i wydawanie materiałów dydaktycznych i publikacji w zakresie higieny szpitalnej oraz epidemiologii.
 7. Prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.
 8. Współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych zadaniach statutowych.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych:

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, pełniąca funkcję pielęgniarki epidemiologicznej i akceptująca cele Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inną pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych wydaje kwartalnik „PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA”, który wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymują bezpłatnie. Księgozbiór znajduje się w biurze Stowarzyszenia i zawiera 65 pozycji. Jest na bieżąco uzupełniany i dostępny dla zainteresowanych członków PSPE. Nasz Kwartalnik znajduje również zainteresowanie wśród czytelników innych specjalności pielęgniarskich, medycznych.

Pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, dla członków PSPE, a także dla innych osób zainteresowanych problematyką prewencji zakażeń, zostały opracowane materiały szkoleniowe w formie Zeszytów. Wydano do tej pory  XIII Zeszytów:

 1. „Higiena rąk w warunkach szpitalnych” – Bogumiła Bober, Małgorzata Fleischer -.
 2. „MRSA” – Bogumiła Bober, Małgorzata Fleischer.
 3. „Czyste powietrze na salach operacyjnych”- Dorota Gregorowicz-Warpas, Anna Pałubicka Andrzej Wolski, Krzysztof Kaiser.
 4. „Postępowanie w przypadku wystąpienia szpitalnych ognisk epidemicznych” Małgorzata Fleischer, Katarzyna Salik,
 5. „Izolacja” – praca zespołowa pod redakcją Małgorzaty Fleischer,
 6. „Zapobieganie infekcjom związanym z obecnością cewników naczyniowych”  – Komisja Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Infekcjom przy Instytucie Roberta Kocha,
 7. „Pielęgnacja skóry i rany” – podstawowe informacje w  zakresie pielęgnacji rany. Produkty do przygotowania łożyska i antyseptyki rany – Przewodniczący recenzentów           G. Ziółkowski.
 8. „Zapobieganie i leczenie zakażeń miejsca operowanego” – wytyczne kliniczne NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence)
 9. „Zestaw podstawowych wymogów pielęgnacji wkłucia centralnego i obwodowego -BUNDLE OF CARE” – zestaw podstawowych wymogów pielęgnacji wkłuć obwodowych i centralnych w oparciu o wytyczne CDC. Opracowanie pod redakcją Mirosława Malara –Prezes PSPE oraz Beata Ochocka – Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.
 10. „Wymogi higieny dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń CLEAN ROOM” – Patrycja Sitek, Aleksandra Wysocka-Wycisk
 11. „Dokumentowanie kontroli wewnętrznej w obszarze profilaktyki zakażeń szpitalnych” – zespół konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych –  praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Salik,
 12. „Infekcje Clostridium difficile, niedoceniane zakażenia w aspekcie klinicznym i epidemiologicznym” – pod redakcją Grzegorza Ziółkowskiego.
 13. „ Higiena rąk w Placówkach Ochrony Zdrowia” – (WHO – 2009) : – praca zespołowa redakcji kwartalnika Pielęgniarka Epidemiologiczna
 14. „Wymogi higieny dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń “Clean Room”)
 15. „Zalecenia izolacji chorych w trakcie hospitalizacji” (2017)
 16. Krajowe wytyczne oparte na dowodach dotyczące profilaktyki zakażeń związanych z opieką zdrowotną w szpitalach NHS w Anglii)
  Niniejszy zeszyt (wersja drukowana) zawiera skrócone wytyczne dotyczące wszystkich 3 wymienionych zagadnień oraz dokładne omówienie profilaktyki zakażeń związanych z wykorzystaniem urządzeń dostępu naczyniowego. Natomiast na stronie www.pspe.pl dostępny jest zeszyt zawierający pełną wersję przetłumaczonych wytycznych (skrócone wytyczne i dokładne omówienie wszystkich zaleceń wraz z bibliografią, która stanowiła podstawę ww. wytycznych).
 17. „Zapobieganie zakażeniom związanym z cewnikami donaczyniowymi”
 18. Nowy standard postępowania w działalności stomatologicznej (Standard CL-GS:2019/1)
 19. „Wytyczne techniczne dotyczące zranień i zakłuć”

 

Publikacje opracowane we współpracy z członkami innych Stowarzyszeń:

 1. Higiena szpitalna, higiena powierzchni szpitalnych – Dariusz Jedliński, Małgorzata Sobania.
 2. Procedury higieniczne –  Wydawca Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 3. Gospodarka odpadami medycznymi – Wydawca Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów „3R”, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych.
 4. Zasady utrzymania czystości w ZOZ –  rekomendacje procedur utrzymania czystości do wykorzystania w zakładach opieki zdrowotnej. Część pierwsza . Publikacja rekomendowana przez: Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Stowarzyszenie  Czystości.
 5. Program „Promedinet”  –  powstał przy współpracy ekspertów z różnych towarzystw:
  (Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych,  Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy – „Pokonać Sepsę”, Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej) oraz wsparciu finansowym firmy Baxter. Celem programu PROMEDINET było opracowanie procedur i materiałów szkoleniowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami międzynarodowymi .
 6. Polskie wytyczne dotyczące dekontaminacji, w tym sterylizacji  wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku – wydanie II. Publikacja rekomendowana przez: Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, Stowarzyszenie  Higieny Lecznictwa , Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Materiał zebrała i opracowała: Małgorzata Sobania oraz Maria Cianciara