TEKST JEDNOLITY STATUTU

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK
EPIDEMIOLOGICZNYCH

Katowice 2016

Tekst jednolity Statutu PSPE sprawdzony, jest zgodny z oryginałem
Sprawdzono w dniu  24.02.2017

 


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
NAZWA, GODŁO, SIEDZIBA,
TEREN DZIAŁALNOŚCI
I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA

§ 1

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę:
„Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych”.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
2.    Oficjalna nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim brzmi: „Polish Association of Epidemiologi-cal Nurses”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczątki i znaków organizacyjnych z godłem i nazwą Stowarzyszenia zgod-nie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 7

1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.    Dochód z takiej działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy jego członków.

§ 8

1.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
2.    O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź o wystąpieniu z nich decyduje Wal-ne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.


ROZDZIAŁ II

CEL I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:
1.    Podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa epidemiologicznego.
2.    Określenie standardów kształcenia podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa epidemiologiczne-go.
3.    Podejmowanie inicjatyw i promocja skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
4.    Integracja środowiska pielęgniarek epidemiologicznych.
5.    Reprezentowanie interesów grupy pielęgniarek epidemiologicznych.
6.    Podejmowanie prac badawczych i naukowych z zakresu higieny i epidemiologii.

§ 10

Cele określone w § 9 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1.    Organizowanie szkoleń, sympozjów, seminariów oraz innych form służących uzupełnieniu wiedzy i wymianie doświadczeń, w związku z pełnieniem funkcji pielęgniarki epidemiologicznej w szpitalu.
2.    Opracowywanie procedur i standardów w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz innych zagadnień związanych z zapewnieniem jakości w szpitalu.
3.    Opiniowanie wdrażanych rozwiązań organizacyjnych, technologii, wyrobów medycznych i produktów stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia.
4.    Opracowanie i opiniowanie programów szkoleń w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych.
5.    Prowadzenie badań oraz współudział w prowadzeniu badań naukowych obejmujących zagadnie-nia higieny i epidemiologii.
6.    Opracowanie i wydawanie materiałów dydaktycznych i publikacji w zakresie higieny szpitalnej oraz epidemiologii.
7.    Prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.
8.    Współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych zadaniach statutowych.

§ 11

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, głównie w dziedzinach związanych z ochroną zdrowia ludzkiego w następującym zakresie:
1.    Działalność wydawnicza.
2.    Produkcja filmów i nagrań video.
3.    Działalność dydaktyczna.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA,
ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
3.    Członkowie dzielą się na:
A.    zwyczajnych
B.    honorowych
C.    wspierających
4.    Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia jako członkowie honorowi i wspierający.

§ 13

Członkowie zwyczajni
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności praw-nych i nie pozbawiona praw publicznych, pełniąca funkcję na stanowisku pielęgniarki epidemiolo-gicznej i akceptująca cele Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:
a)    czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
b)    udziału w ogólnych zebraniach z głosem decydującym,
c)    udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zarządu i regulaminami,
d)    wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,
e)    noszenia odznaki Stowarzyszenia,
f)    korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z przepisami ustalonymi przez odpo-wiednie władze Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:
a)    brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
b)    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)    regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu,
d)    uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

§ 16

Członkowie honorowi
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 17

1.    Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez Walne Zgromadzenie na wniosek Za-rządu.
2.    Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkowie wspierający
1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Sto-warzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inną pomoc materialną na rzecz Stowarzy-szenia.
2.    Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.

§ 19

Członek honorowy lub wspierający posiada prawa określone w § 14 punkty d oraz e.
Osoby prawne i fizyczne mogą być wyróżnione dyplomem Stowarzyszenia.

§ 20

1.    Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisem-nej deklaracji.
2.    Członek wspierający winien regularnie wywiązywać się z deklarowanego wsparcia i przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3.    Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.

§ 21

Ustanie członkostwa
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b)    skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
c)    wykluczenia na skutek decyzji Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych Sto-warzyszenia, regulaminów, uchwał władz lub działania na szkodę Stowarzyszenia. Szczególnie drastyczne naruszenie ww. zasad powoduje wykluczenie, pomniejsze naruszenia powodują upo-mnienie członka, które w przypadku braku poprawy skutkują wykluczeniem,
d)    wykluczenia na skutek utraty praw publicznych,
e)    utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
f)    śmierci osoby fizycznej.

§ 22

1.    Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od decyzji tej przysłu-guje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie należy doręczyć Zarządowi w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji o ustaniu członkostwa, który ma obowiązek wnieść je do porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków.
2.    Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
3.    Członek honorowy może zostać odwołany na takich samych zasadach jak członek zwyczajny.

§ 23

Członek, który z własnej woli wystąpił ze Stowarzyszenia lub został skreślony z powodu niepłacenia składek ma prawo do ponownego wstąpienia na ogólnych zasadach, pod warunkiem uregulowania zaległości za czas przynależności do Stowarzyszenia, przy czym przez okres roku kalendarzowego od czasu ponownego przyjęcia w poczet członków traci przywilej korzystania ze zniżek członkow-skich w opłacie konferencji naukowo – szkoleniowej organizowanej przez Stowarzyszenie.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 24

1.    Władzami Stowarzyszenia są:
A.    Walne Zgromadzenie Członków
B.    Zarząd
C.    Komisja Rewizyjna
2.    Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Prezes Stowarzyszenia, Zastępca Preze-sa, Członkowie Zarządu oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie Członków. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jaw-nym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w tym zakresie.
3.    W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kaden-cji, uzupełnienie składu odbywa się na zasadach określonych w § 24 ust.2.
Na czas przejściowy tj. do czasu zebrania Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powołuje spo-śród członków zwyczajnych Stowarzyszenia tymczasowych członków.
Władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje do momentu powołania nowych Władz.
4.    Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te same funkcje pełnić nie dłużej niż trzy ka-dencje.
5.    Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą więk-szością głosów przy obecności:
a)    w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b)    w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania,
c)    głosowanie może odbywać się drogą korespondencyjną

§ 25

Walne Zgromadzenie Członków
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenia są:
a)    zwyczajne (sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze),
b)    nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenia zwyczajne – sprawozdawcze odbywają się jeden raz w roku, a sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
a)    z inicjatywy Zarządu,
b)    na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)    na pisemne żądanie 10% zwyczajnych członków Stowarzyszenia, z podaniem proponowanego porządku dziennego zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 27

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Zawiadomienie zawiera określenie miejsca i dnia zebrania oraz przewidywany porządek dzienny.
Zawiadomienie zostaje dostarczone drogą mailową na wskazany adres oraz ogłoszone w widocznym miejscu w lokalu Stowarzyszenia.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a)    uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia,
b)    uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia,
c)    wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zastępcy Prezesa i trzech członków Zarządu oraz członków Komi-sji Rewizyjnej,
d)    zatwierdzenie programu działalności oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności innych władz Stowarzyszenia,
e)    uchwalanie budżetu,
f)    zatwierdzanie corocznych bilansów, przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu, zatwierdza-nie preliminarza budżetowego na okres wstępny,
g)    ustalenie znaków organizacyjnych i godła Stowarzyszenia,
h)    nadawanie godności członka honorowego,
i)    podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi,
j)    uchwalanie statutu i jego zmian,
k)    rozstrzyganie w sprawach odwołań członków od decyzji Zarządu,
l)    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia,
m)    podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, sposobu przeprowadzenia likwidacji i przekazania majątku,
n)    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 29

Zarząd
1.    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgroma-dzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2.    Prezes, Zastępca Prezesa i Trzej Członkowie Zarządu stanowią Zarząd Stowarzyszenia.
3.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a)    kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
b)    realizowanie celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia,
c)    reprezentowanie Stowarzyszenia,
d)    zwoływanie walnych zgromadzeń,
e)    przyjmowanie nowych członków – zwyczajnych i wspierających i podejmowanie decyzji o ich wykluczeniu lub skreśleniu,
f)    prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
g)    opracowanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia i zatwierdzanie tych, które nie są za-strzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia,
h)    opracowywanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, sprawozdań finan-sowych i sprawozdań z działalności statutowej,
i)    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego,
j)    rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
k)    ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz innych świadczeń,
l)    organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
m)    podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń i organizacji zagranicz-nych i krajowych,
n)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 31

1.    Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników i tworzyć Biuro.
2.    Pracowników biura zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia.
3.    Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 32

Komisja Rewizyjna
1.    Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego dzia-łalnością.
Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzech, nie więcej niż pięciu członków, w tym przewodni-czącego, zastępcę i sekretarza.
Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę prze-wodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)    kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Zarządu,
b)    przedkładanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz występowanie z wnioskami pokon-trolnymi do Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków,
c)    uchwalanie zgodności uchwał ze statutem,
d)    dokonywanie oceny projektów budżetów i bilansów,
e)    uchwalenie szczegółowego regulaminu działania Komisji Rewizyjnej, przedkładając go do za-twierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
f)    składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I FUNDUSZE

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a)    opłaty i składki członkowskie,
b)    dochody z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody,
c)    wpływy z działalności gospodarczej,
d)    zapisy, darowizny, subwencje, spadki i sponsoring,
e)    inne wpływy i dochody.
2.    Majątek i środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe.
3.    Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swych obowiązków, jak również nie uczestniczą w zyskach.
4.    Nie dotyczy to zwrotów kosztów własnych członków (np. przejazdy) związanych z wykonywaniem zadań Statutowych na rzecz Stowarzyszenia oraz wynagradzania osób pozosta-jących w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem, a także członków będących ekspertami i doradcami.
5.    Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
6.    Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału bieżącego roku kalendarzowego roku, jednakże Zarząd może w uzasadnionych przypadkach rozłożyć składkę na raty.
7.    Wpisowe i składki nie podlegają zwrotowi.

§ 35

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ VI

REPREZENTACJA

§ 36

Do składania oświadczeń w zakresie woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw majątkowych do 5000 zł (pięć tysięcy złotych) wymagany jest podpis Prezesa.
W przedmiocie praw majątkowych powyżej 5000 zł i niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy 2 osób:
•    Prezes Zarządu i jego Zastępca łącznie
albo
•    Prezes Zarządu i jeden Członek Zarządu łącznie
albo
•    Zastępca Prezesa i jeden Członek Zarządu łącznie
albo
•    Pełnomocnik w granicach umocowania.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU
I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 37

1.    Podjęcie uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu lub jego zmian wymaga większości 2/3 głosów Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków przy obecności:
a)    w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b)    w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga większości 2/3 głosów Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków przy czym wy-magana jest obecność 70% uprawnionych do głosowania.
2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa spo-sób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.    W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1989 roku).

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38


Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowe-go i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.