Poniżej zamieszczamy dla Państwa najistotniejsze akty prawne związane z pracą Pielęgniarki Epidemiologicznej.

UWAGA!

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych PSPE nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 95 z 2010r j.t.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-191)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Program szczepień ochronnych 2020

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

OBWIESZCZENIE – MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi »

Choroby zakaźne i zakażenia
Dz. U. 2015 poz. 1947
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz. U. 2015 poz. 182
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2015r zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz. U 2014. poz. 459
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń.
Rozp. 2013-07-10
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
Rozp. 2013-03-15
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.
Dz.U.2012 poz. 892
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.2011.294.1741
rozp. 2011-12-23
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala.

Dz.U.2011.44.227

rozp. 2011-02-15

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.  

 

Dz.U.2010.254.1711

rozp. 2010-12-21

Niepożądane odczyny poszczepienne oraz kryteria ich rozpoznawania.

 

Dz.U.2010.232.1524

rozp. 2010-11-15
Sposób przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposób przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju.

 

Dz.U.2010.180.1215

rozp.  2010-09-16
Wykaz zalecanych szczepień ochronnych oraz sposób finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

 

Dz.U.2010.100.645

rozp. 2010-05-27
Sposób dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunki i okres przechowywania tej dokumentacji.

 

Dz.U.2010.100.646

rozp. 2010-05-27
Zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

 

Dz.U.2010.108.706

rozp. 2010-05-27
Kwalifikacja członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

 

Dz.U.2010.94.610

rozp. 2010-05-18

Sposób prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzory i terminy przekazywania raportów zawierających te informacje.

 

Dz.U.2009.104.868

rozp. 2009-06-16
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

 

Dz.U.2009.56.465

rozp. 2009-04-06

Metody zapobiegania zakażeniom meningokokowym.

 

Dz.U.2008.234.1570

ustawa 2008-12-05
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Dz.U.2008.48.284

rozp. 2008-03-07
Wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

 

Dz.U.2007.249.1866

rozp. 2007-12-27
Wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

 

Dz.U.2007.18.112

rozp. 2007-01-18
Wykaz chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego.

 

Dz.U.2001.153.1783

rozp. 2001-12-07
§ 4, § 5

Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

 

Dz.U.2001.152.1742

rozp. 2001-12-06
Wykaz chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.

 

Dz.U.2011.118.687 -j.t.

ustawa 1959-01-31
art. 9, art. 11 ust. 8, art. 14, art. 15
Cmentarze i chowanie zmarłych.
Działalność lecznicza

Dz. U. 2016 z dnia 10 marca 2016 poz. 305
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.
Dz. U. 2016 z dnia 10 marca 2016 poz. 305
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2016r w sprawie zgłaszania zakażen i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Dz. Urz. M.Z. 2015 z dn. 29 października 2015r poz. 67
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015r w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.

Dz. U. 2015 z dn. 08 września 2015 poz. 1331
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.

Dz. U. 2015 z dn. 7 sirpnia 2015 poz. 1116
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015r w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny.

 

Dz. U. 2015 z dn. 5 sirpnia 2015 poz. 1109
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

Dz. U. 2015 poz. 876
Obwieszczenie Marszałaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych.

Dz. U. 2015 poz. 457

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz.Urzędowy 2014 poz. 77
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 7 listopada 2014r w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produków Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dz. U. 2014 poz. 1435, 1491, 1877

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i połolżnej.

 

Dz.U.2014 poz. 954

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnnia 17 lipca 2014 r w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

 

Dz.U.2014 poz. 746
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Dz.U.2013 poz. 750
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego.

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Dz.U.2012 poz. 739
rozp. z dn. 29.06.2012
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dz.U.2011.159.954

rozp. 2011-07-29
Warunki wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych.

 

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Dz.U.2011.151.896

rozp. 2011-07-20
Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Załącznik

 

Dz.U.2011.125.712

rozp. 2011-05-18
Rodzaj i zakres oraz sposób przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Dz.U.2011.112.654

ustawa 2011-04-15
Działalność lecznicza.

 

Dz.U.2011.31.158

rozp. 2011-02-02
Wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

 

Dz.U.2011.39.203

rozp. 2011-02-02

Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposób jej przetwarzania.

Dz.U.2010.240.1610

rozp. 2010-12-03
Wykaz szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych.

 

Dz.U.2010.187.1259

rozp. 2010-09-23
Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

 

Dz.U.2009.222.1765

rozp. 2009-12-18
Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposób jej przetwarzania.

 

Dz.U.2008.81.484

rozp. 2008-05-06
Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Dz.U.2008.59.365

rozp. 2008-03-27

Minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych.

 

Dz.U.2008.58.355

rozp. 2008-03-19

Zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Dz.U.2007.250.1884

rozp. 2007-12-27
Sposób i kryteria ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej.

 

Dz.U.2006.203.1503

rozp. 2006-10-31

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu.

 

Dz.U.2006.161.1142

rozp. 2006-08-21

Określenie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Dz.U.2006.149.1076

ustawa 2006-07-22
Przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

 

Dz.U.2006.75.528

rozp. 2006-04-07
Minimalne wymagania dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.

 

Dz.U.2006.61.435

rozp. 2006-03-23
Standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

 

Dz.U.2005.207.1735

rozp. 2005-10-05
Zasady tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

 

Dz.U.2005.200.1661

rozp. 2005-09-26
Kryteria medyczne, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

 

Dz.U.2005.191.1607

rozp. 2005-09-19
Określenie sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami

 

Dz.U.2004.231.2327

rozp. 2004-10-12
Szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.

 

Dz.U.2004.170.1797

rozp. 2004-07-16

System resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowe zasady ich nadawania.

 

Dz.U.2004.43.408

rozp. 2004-03-03
Wymagania, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

 

Dz.U.2003.51.446

rozp. 2003-02-27

Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej.

 

Dz.U.2002.173.1419

rozp. 2002-09-30
Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Dz.U.2002.55.490

rozp. 2002-03-28
Szczegółowe zasady tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 

Dz.U.2001.152.1743

rozp. 2001-12-11
Szczegółowe warunki i tryb zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do szpitala w znaki tożsamości oraz zasady postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków.

 

Dz.U.2001.65.659

rozp. 2001-06-22
Wykaz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw.

 

Dz.U.1998.166.1265

rozp. 1998-12-30
Sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowe zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach.

 

Dz.U.1998.133.872

ustawa 1998-10-13
art. 47
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

 

Dz.U.1998.37.215

rozp. 1998-02-27
Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Dz.U.2007.168.1186 -j.t.

ustawa 1997-08-20
rozdz. 3
Krajowy Rejestr Sądowy.

 

Gospodarowanie odpadami

Dz.U.2013.1.21

ustawa 2012-12-14
Ustawa o odpadach.

Dz.U.2010.139.940

rozp. 2010-07-30
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi.

 

Dz.U.2009.104.868

rozp. 2009-06-16
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

 

Dz.U.2006.220.1611

rozp. 2006-11-14
Wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

 

Dz.U.2006.49.356

rozp. 2006-03-21
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

 

Dz.U.2005.219.1858

rozp. 2005-10-25
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi.

 

Dz.U.2003.8.103

rozp. 2002-12-23

Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane.

 

Dz.U.2003.8.104

rozp. 2002-12-23

Dopuszczalne sposoby i warunki unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Dz.U.2002.37.339

rozp. 2002-03-21
Wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

 

Dz.U.2002.191.1595

rozp. 2002-10-30
Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

 

Dz.U.2001.112.1206

rozp.  2001-09-27
Katalog odpadów.

 

Dz.U.2001.100.1085

ustawa  2001-07-27
art. 9, art. 30-44

Wprowadzenie ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2010.185.1243

ustawa 2001-04-27
Odpady.

 

 

Pielęgniarki i położne
Dz.U.
rozp. 2012-03-21
Zarządzenie Minista Zdrowia z dn. 21 marca 2012 w sprawie Centrum Kształacenia Podyplomowego Pielęgniarek i Połoznych.
Dz.U.2011.112.654

ustawa 2011-04-15
art. 5, art. 19, art. 50, art. 102
Działalność lecznicza.

 

Dz.U.2007.210.1540

rozp. 2007-11-07
Rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Dz.U.2006.56.397

rozp. 2006-03-15
Wymagania techniczne i sanitarne dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dz.U.2005.214.1816

rozp. 2005-10-20
Zakres zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2004.229.2314

rozp. 2004-10-12

Wysokość opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2004.110.1170

rozp. 2004-05-11
Szczegółowe warunki prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

 

Dz.U.2004.104.1102

rozp. 2004-04-30
Szczegółowy zakres znajomości języka polskiego, konieczny do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Dz.U.2003.197.1922

rozp. 2003-10-29
Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowe programy specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2003.197.1923

rozp. 2003-10-29
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2003.189.1863

rozp. 2003-10-21

Wysokość opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy.

Dz.U.2002.55.499

rozp. 2002-04-15
Standardy kształcenia pielęgniarek i położonych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

 

Dz.U.2001.151.1722

rozp. 2001-12-11
Opłaty ponoszone przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.

 

Dz.U.2001.83.904

rozp. 2001-07-31
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego oraz tryb uzyskiwania akredytacji.

 

Dz.U.1999.111.1314

rozp. 1999-12-21
Sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Dz.U.1999.97.1137

rozp.  1999-11-03
Wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzór zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

 

Dz.U.1997.73.465

rozp. 1997-06-11

Szczegółowe zasady i tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych.
Izby pielęgniarek i położnych

 

Dz.U.1997.73.465

rozp. 1997-06-11
Szczegółowe zasady i tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych.

 

Dz.U.1991.41.178

Ustawa 1991-04-19
Samorząd pielęgniarek i położnych.

 

Pozostałe

Dz. U. 2016.03.31 poz. 35
Kominikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017.

Dz.U. 2015.11.20 poz. 1926
Ustawa z dnia 9 października 2015r o produktach biobójczych.

Dz.U.MZ.2015.10.19 poz. 63
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z d. 16.10.2015 w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2016.

Dz.U.MZ.2014.10.31 poz. 72
Komunikat Głownego Inspektora Sanitarnego z dn. 30.10.2014r w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015.

Dz.U.2009.105.869
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Program szczepień ochronnych na 2010r.

Dz.U.2009.223.1791
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.12.2009r w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy.

Dz.U.2009.129.1068
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 lipca 2009r w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Dz.U.2009.137.1126
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2009r w sprawie priorytetów zdrowotnych.

Dz.U.2009.150.1216
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 31 sierpnia 2009r w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie.

Dz.U.2010.7.50
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 31 grudnia 2009r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Dz.U.2010.107.109
Ustawa z dn. 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

Dz.U.2010.98.635
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 maja 2010r w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra.

Dz.U.2010.136.914
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 29 czerwca 2010r w sprawie jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dz.U.2010.149.1002
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 lipca 2010r w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej słuzby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

Dz.U.2010.161.1078
Ustawa z dn. 6 sierpnia 2010r o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dz.U.2010.162.1095
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 sierpnia 2010r w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.2010.185.1243
Obwieszczenie Marszałaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 14 wrzesnia 2010r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.

Dz.U.2010.215.1416
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 listopada 2010r w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych.

Dz.U.2010.249.1674
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8 grudnia 2010r w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Dz.U.2010.249.1673
Rozporządzenie Minista Środowiska z dn. 8 grudnia 2010r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Dz.U.2010.252.1697
Rozporządzenie Mistra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2010r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dz.U.2011.18.94
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011r w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwstrząsowych, ratujących życie.

Dz.U.2008.59.365
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 marca 2008r w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych.

Dz.U.2011.48.253
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych.

Dz.U.2011.63.322
Ustawa z dn. 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Dz.U.2011.182.1086
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 sierpnia 2011r w sprawie obowiazkowych szczepień ochronnych.

Dz.Urz.M.Z.30.10.2012.poz.78
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 29 października 2012r w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013.