Pobierz Program XXI Zjazdu PSPE »


Katowice, dnia 12.03.2018 r.

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych działając na podstawie § 27 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 14.04.2018 r. o godzinie 1600 w „Hotelu Gołębiewski” w Wiśle przy Al. Ks. Bp. Bursche 3. Zgodnie z § 24 Statutu – w przypadku braku kworum, (co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych), w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu tj. 30 minut później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Zgodnie z § 15 Statutu – członek zwyczajny będący uczestnikiem Zjazdu PSPE ma obowiązek uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest nieodpłatna. Zebranie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków przez Prezesa – dr n. med. Mirosławę Malara.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Wybór prezydium zebrania.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Redakcji Biuletynu „Pielęgniarka Epidemiologiczna”.
 9. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
 10. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 11. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 13. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.
 15. Przedstawienie proponowanego programu działalności Stowarzyszenia na 2018 rok.
 16. Dyskusja i zatwierdzenie programu działalności Stowarzyszenia na 2018 rok.
 17. Przedstawienie projektu budżetu Stowarzyszenia na 2018 rok.
 18. Dyskusja i uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2018 rok.
 19. Wolne wnioski i dyskusja.
 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.

Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Prezes
dr n. med. Mirosława Malara

 

Zobacz oryginał pisma »


Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo- Szkoleniowej w ramach XXI Zjazdu Stowarzyszenia, który odbędzie się w Wiśle w Hotelu Gołębiewskim w dniach 12-15 kwietnia 2018 roku.
Tematyką Zjazdu będą różnorodne aspekty prewencji zakażeń szpitalnych, higieny i bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu medycznego.
Podczas Zjazdu zamierzamy w szerokim i interdyscyplinarnym gronie, omówić działania oraz aktualne problemy i wyzwania stojące przed praktykami zajmującymi się kontrolą zakażeń.
Mamy nadzieje, iż podobnie jak w latach ubiegłych, poruszane zagadnienia oraz serdeczna i gościnna atmosfera spełnią Państwa oczekiwania.
Swoją obecnością zaszczycą Państwo obchody 20 -lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Mirosława Malara
Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek


Drogie Koleżanki i Koledzy

w związku ze zbliżającym się jubileuszem XX – lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych serdecznie Was zachęcamy do „ otwarcia pudełka ” Waszych wspomnień związanych z genezą, dotychczasowym rozwojem i aktywnością naszego Stowarzyszenia.

To właśnie Wasze wspomnienia w postaci materiałów takich jak zdjęcia, artykuły, reportaże i innych cennych i interesujących informacji pomogą stworzyć monografię Stowarzyszenia, która w sposób wyczerpujący mogłaby przedstawić życie i dorobek naszego Stowarzyszenia.

Zatem gorąco Was namawiamy do przesłania wszystkich ciekawostek, które posiadacie na temat Stowarzyszenia. Nawet na pozór banalne czy mało znaczące, mogą wnieść do dzieła poświęconego PSPE ogromną wartość.

I każdy z Was może przyczynić się do jego powstania 🙂

Jeszcze raz zachęcamy i liczymy na Wasze wsparcie.

w imieniu Zarządu PSPE
Prezes
Dr n. med. Mirosława Malara


 

Zgłaszanie prac na Konferencję Naukowo-Szkoleniową w ramach XXI Zjazdu
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

1. Informacje ogólne

 • Praca musi być zgłoszona w języku polskim.
 • Powinna zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Prace mogą być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną na adres dczechowska@interia.pl
 • Każda zgłoszona praca będzie kwalifikowana do przyjęcia anonimowo, przez trzech niezależnych recenzentów.
 • Prace zgłoszone po terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą lub faksem.

 

2. Układ

 • Praca musi zawierać
  • tytuł (bez skrótów, DUŻYMI LITERAMI)
  • imię i nazwisko autora,
  • nazwę instytucji oraz miejscowość numer telefonu i e-mail
  • powinna obejmować wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski
  • pozycje piśmiennictwa – należy umieszczać zgodnie z kolejnością cytowania ich w tekście

Ostateczny termin nadsyłania prac: 10.01.2018 roku
Informacja dotycząca zakwalifikowania pracy do dnia 15.02.2018 roku

ZAKWALIFIKOWANE PRACE BĘDĄ PUBLIKOWANE W BIULETYNIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH „PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA – INFORMATOR”.

Dodatkowe informacje:

Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu pracy, prelegent jest zobowiązany do przesłania ostatecznej wersji prezentacji do Komitetu Naukowego w terminie do 20.02. 2018 roku w celu przygotowania naukowych materiałów zjazdowych oraz pracy w formie artykułu do publikacji zjazdowym numerze biuletynu.

W celu uniknięcia nieobiektywnego przedstawienia treści, wyników badań w prezentacjach i publikacjach, prosimy wszystkich prelegentów o pisemne potwierdzenie braku konfliktu interesów
z firmami. Oświadczenie prosimy przysłać razem z prezentacją.

 


 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych ogłasza konkurs pt. “BEST PUBLICITY” – na najlepszą publikację, opartą na doświadczeniach własnych w pracy ZKZS, badaniach naukowych związanych z prewencją, monitorowaniem zakażeń szpitalnych – która znajdzie się na łamach kwartalnika PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA.

Nagrodą w Konkursie jest bezpłatny udział w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej w ramach XXI Zjazdu PSPE.
W konkursie mogą uczestniczyć członkowie PSPE.

Czas zgłaszania publikacji: listopad- grudzień 2017 rok

Zapraszamy do współpracy
Zarząd PSPE


Informacja Zarządu PSPE

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych zapraszamy do rejestracji.

Do pobrania Karta zgłoszenia uczestnika

Wszystkie firmy zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o kontakt z p. Mirosławą Malara – Prezesem PSPE.

Prośby i uwagi dotyczące zakwaterowania uczestników XXI Zjazdu PSPE prosimy przekazywać korespondencją email bezpośrednio na adres e-mail : mirkamalara@wp.pl


Informacja Zarządu PSPE

Ze względów organizacyjnych, lista chętnych do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo- szkoleniowej w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, które uregulowały wszystkie konieczne opłaty zostanie zamknięta dnia 1 marca 2018r.

W przypadku dokonania opłaty zjazdowej po 1 marca 2018 roku zostanie ona zwrócona na konto wpłacającego.


Ramowy program Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

 

Czwartek 12.04.2018
12.00 Rejestracja uczestników
16.00 Otwarcie Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej w ramach XXI Zjazdu  PSPE
19.30 Kolacja
Piątek 13.04.2018
7.00 – 9.00 Śniadanie
9.30 Prezentacja stoisk firm uczestniczących w Zjeździe
11.00- 12.00 I sesja- Standardy proceduralne w prewencji zakażeń
12.00- 13.30 II sesja – Zjawisko wielooporności drobnoustrojów w zdrowiu publicznym
13.30 – 15.30 Obiad
16.00 – 17.15 III sesja – Zakażenia  związane ze stosowanym sprzętem medycznym
17.15- 17.30 Przerwa kawowa
17.30- 18.30 IV sesja – Bezpieczeństwo rąk personelu medycznego
19.00 Kolacja
Sobota 14.04.2018
7.00- 9.00 Śniadanie
9.30 -11.00 V sesja – Kontrola  zakażeń  w endoskopii
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00 VI sesja  – Współczesne zagrożenia wirusami hepatotropowymi i choroby wywołane przez pierwotniaki
13.30 – 15.30 Obiad
16.00 Walne Zgromadzenie Członków PSPE
19.00 Kolacja
Niedziela  15.04.2018
7.00 – 10.00 Śniadanie

Pobierz Program XXI Zjazdu PSPE »